คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน26,583,605.0011,184,873.2515,398,731.7542.07
งบลงทุน63,605,300.0029,978,329.1233,626,970.8847.13
งบบุคลากร18,938,000.0012,863,000.656,074,999.3567.92
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ0.000.000.000.00
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ0.000.000.000.00
บริหารการเงินและสินทรัพย์42,381,900.0024,509,040.9017,872,859.1057.82
บริหารงานบุคคล212,000.0010,255.00201,745.004.83
นโยบายและแผน1,287,500.00393,431.00894,069.0030.55
ส่งเสริมการจัดการศึกษา754,540.0029,070.00725,470.003.85
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา0.000.000.000.00
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา1,459,150.0046,731.001,412,419.003.20
หน่วยตรวจสอบภายใน3,800.002,720.001,080.0071.57

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ขลุงรัชดาภิเษก34,955.0011,655.0023,300.0033.34
คลองพูลวิทยา164,165.00151,065.0013,100.0092.02
คิชฌกูฎวิทยา31,515.000.0031,515.000.00
ตกพรมวิทยาคาร14,585.000.0014,585.000.00
ทุ่งขนานวิทยา3,176,015.000.003,176,015.000.00
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล67,148.0048,820.0018,328.0072.70
นายายอามพิทยาคม15,423,590.001,948,290.0013,475,300.0012.63
บางกะจะ1,002,090.00980,000.0022,090.0097.79
บ่อวิทยาคาร210,810.00199,710.0011,100.0094.73
มะขามสรรเสริญ28,650.0010,350.0018,300.0036.12
มัธยมท่าแคลง210,135.00196,000.0014,135.0093.27
มัธยมวัดเขาสุกิม13,710.002,610.0011,100.0019.03
ศรียานุสรณ์136,820.0035,826.00100,994.0026.18
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์13,890.002,790.0011,100.0020.08
สอยดาววิทยา4,390,585.000.004,390,585.000.00
สะพานเลือกวิทยาคม131,495.00120,395.0011,100.0091.55
หนองตาคงพิทยาคาร29,280.0010,980.0018,300.0037.50
เครือหวายวิทยาคม786,050.00655,650.00130,400.0083.41
เบญจมราชูทิศ9,267,420.009,216,450.0050,970.0099.45
เบญจมานุสรณ์189,415.00171,115.0018,300.0090.33
แก่งหางแมววิทยาคาร33,555.0015,255.0018,300.0045.46
แหลมสิงห์วิทยาคม161,070.0015,570.00145,500.009.66
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม13,346,365.0013,063,540.00282,825.0097.88

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดตราด
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองใหญ่วิทยาคม2,376,835.000.002,376,835.000.00
คีรีเวสรัตนูปถัมภ์115,620.00101,520.0014,100.0087.80
ตราดสรรเสริญวิทยาคม6,784,375.0012,375.006,772,000.000.18
ตราษตระการคุณ54,650.0032,850.0021,800.0060.11
บ่อไร่วิทยาคม633,485.0014,985.00618,500.002.36
ประณีตวิทยาคม12,630.000.0012,630.000.00
วัดคลองสน523,747.004,347.00519,400.000.83
สตรีประเสริฐศิลป์578,620.00327,270.00251,350.0056.56
สะตอวิทยาคมฯ16,340.000.0016,340.000.00
หนองบอนวิทยาคม406,865.00141,965.00264,900.0034.89
อ่าวใหญ่วิทยาคม107,115.0096,015.0011,100.0089.63
เกาะกูดวิทยาคม157,970.00143,175.0014,795.0090.63
เขาน้อยวิทยาคม614,900.000.00614,900.000.00
เขาสมิงวิทยาคมฯ201,245.00181,483.0019,762.0090.18
เนินทรายวิทยาคม1,121,165.00682,059.12439,105.8860.83
แหลมงอบวิทยาคม459,140.00440,840.0018,300.0096.01

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
ที่อยู่ ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000