คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน43,554,064.0022,043,418.5321,510,645.4750.61
งบลงทุน63,765,200.0055,956,311.217,808,888.7987.75
งบบุคลากร23,890,200.0018,235,055.295,655,144.7176.32
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ0.000.000.000.00
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ61,950.000.0061,950.000.00
บริหารการเงินและสินทรัพย์48,694,163.0037,550,258.1211,143,904.8877.11
บริหารงานบุคคล6,781,181.00277,911.006,503,270.004.09
นโยบายและแผน1,245,600.00122,186.001,123,414.009.80
ส่งเสริมการจัดการศึกษา801,950.00100,434.00701,516.0012.52
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา0.000.000.000.00
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา3,488,400.00676,787.002,811,613.0019.40
หน่วยตรวจสอบภายใน3,800.003,128.00672.0082.31

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ขลุงรัชดาภิเษก1,502,160.001,391,563.71110,596.2992.63
คลองพูลวิทยา214,450.00211,100.003,350.0098.43
คิชฌกูฎวิทยา18,208,300.0018,075,945.00132,355.0099.27
ตกพรมวิทยาคาร414,200.00369,100.0045,100.0089.11
ทุ่งขนานวิทยา1,183,760.00628,000.00555,760.0053.05
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล1,633,790.001,551,530.0082,260.0094.96
นายายอามพิทยาคม5,743,740.001,562,680.004,181,060.0027.20
บางกะจะ964,550.00660,000.00304,550.0068.42
บ่อวิทยาคาร636,900.00472,900.00164,000.0074.25
มะขามสรรเสริญ526,400.00481,200.0045,200.0091.41
มัธยมท่าแคลง750,100.00251,100.00499,000.0033.47
มัธยมวัดเขาสุกิม1,739,100.001,695,500.0043,600.0097.49
ศรียานุสรณ์257,900.00111,175.00146,725.0043.10
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์510,700.00449,700.0061,000.0088.05
สอยดาววิทยา1,638,940.001,505,500.00133,440.0091.85
สะพานเลือกวิทยาคม315,100.00315,100.000.00100.00
หนองตาคงพิทยาคาร1,571,600.001,489,600.0082,000.0094.78
เครือหวายวิทยาคม1,637,570.001,637,570.000.00100.00
เบญจมราชูทิศ4,575,550.003,346,380.001,229,170.0073.13
เบญจมานุสรณ์1,073,300.00998,600.0074,700.0093.04
แก่งหางแมววิทยาคาร2,549,800.002,542,755.207,044.8099.72
แหลมสิงห์วิทยาคม1,971,850.001,302,081.00669,769.0066.03
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม4,925,080.004,291,960.00633,120.0087.14

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดตราด
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองใหญ่วิทยาคม1,411,400.001,215,200.00196,200.0086.09
คีรีเวสรัตนูปถัมภ์446,400.00425,200.0021,200.0095.25
ตราดสรรเสริญวิทยาคม350,700.00244,700.00106,000.0069.77
ตราษตระการคุณ1,698,100.008,692.001,689,408.000.51
บ่อไร่วิทยาคม1,027,300.00826,000.00201,300.0080.40
ประณีตวิทยาคม1,289,400.001,260,400.0029,000.0097.75
วัดคลองสน773,440.00670,400.00103,040.0086.67
สตรีประเสริฐศิลป์2,459,450.002,211,049.00248,401.0089.90
สะตอวิทยาคมฯ1,068,040.001,002,800.0065,240.0093.89
หนองบอนวิทยาคม572,200.00442,200.00130,000.0077.28
อ่าวใหญ่วิทยาคม1,066,440.00987,200.0079,240.0092.57
เกาะกูดวิทยาคม951,400.00870,400.0081,000.0091.48
เขาน้อยวิทยาคม1,064,120.00860,200.00203,920.0080.83
เขาสมิงวิทยาคมฯ525,250.00473,200.0052,050.0090.09
เนินทรายวิทยาคม330,100.00315,000.0015,100.0095.42
แหลมงอบวิทยาคม553,840.00350,400.00203,440.0063.26

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
ที่อยู่ ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
ติดต่อสอบถาม 0-3931-4402
ติดต่อผู้พัฒนา