คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน29,483,487.0020,351,331.629,132,155.3869.02
งบลงทุน86,752,700.0041,029,036.2345,723,663.7747.29
งบบุคลากร20,896,730.0017,115,370.323,781,359.6881.90
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ0.000.000.000.00
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ538,600.00367,751.00170,849.0068.27
บริหารการเงินและสินทรัพย์42,908,655.0034,672,395.328,236,259.6880.80
บริหารงานบุคคล1,793,100.00140,422.001,652,678.007.83
นโยบายและแผน3,098,654.001,215,404.841,883,249.1639.22
ส่งเสริมการจัดการศึกษา993,450.00958,829.0034,621.0096.51
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา0.000.000.000.00
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา1,060,780.00495,283.00565,497.0046.69
หน่วยตรวจสอบภายใน3,800.003,800.000.00100.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ขลุงรัชดาภิเษก3,740,650.002,252,411.451,488,238.5560.21
คลองพูลวิทยา34,850.0021,550.0013,300.0061.83
คิชฌกูฎวิทยา286,050.00235,680.1050,369.9082.39
ตกพรมวิทยาคาร795,950.00169,243.70626,706.3021.26
ทุ่งขนานวิทยา10,969,150.0010,322,560.20646,589.8094.10
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล12,952,145.30444,095.3012,508,050.003.42
นายายอามพิทยาคม85,250.0051,612.8033,637.2060.54
บางกะจะ33,050.009,207.7023,842.3027.86
บ่อวิทยาคาร631,326.4519,426.45611,900.003.07
มะขามสรรเสริญ909,450.00269,120.00640,330.0029.59
มัธยมท่าแคลง629,050.006,094.00622,956.000.96
มัธยมวัดเขาสุกิม186,550.00166,925.2019,624.8089.48
ศรียานุสรณ์296,822.00256,134.9540,687.0586.29
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์483,250.00465,670.0017,580.0096.36
สอยดาววิทยา13,290,350.0012,861,383.82428,966.1896.77
สะพานเลือกวิทยาคม255,850.00245,554.0010,296.0095.97
หนองตาคงพิทยาคาร136,075.0097,075.0039,000.0071.33
เครือหวายวิทยาคม45,000.0023,000.0022,000.0051.11
เบญจมราชูทิศ5,671,090.0085,775.155,585,314.851.51
เบญจมานุสรณ์331,850.00291,085.2040,764.8087.71
แก่งหางแมววิทยาคาร293,603.00257,075.0036,528.0087.55
แหลมสิงห์วิทยาคม1,336,020.3851,275.701,284,744.683.83
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม890,250.00239,004.00651,246.0026.84

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดตราด
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองใหญ่วิทยาคม9,336,990.006,444,315.112,892,674.8969.01
คีรีเวสรัตนูปถัมภ์184,650.00172,879.5811,770.4293.62
ตราดสรรเสริญวิทยาคม77,250.0019,675.0057,575.0025.46
ตราษตระการคุณ43,040.0014,456.0028,584.0033.58
บ่อไร่วิทยาคม282,750.00241,415.6041,334.4085.38
ประณีตวิทยาคม391,279.62380,079.6211,200.0097.13
วัดคลองสน881,250.00255,251.94625,998.0628.96
สตรีประเสริฐศิลป์12,562,118.0052,418.0012,509,700.000.41
สะตอวิทยาคมฯ2,128,350.001,449,980.68678,369.3268.12
หนองบอนวิทยาคม49,590.0028,764.0020,826.0058.00
อ่าวใหญ่วิทยาคม786,550.00171,041.81615,508.1921.74
เกาะกูดวิทยาคม465,050.0017,388.05447,661.953.73
เขาน้อยวิทยาคม192,078.25169,155.2022,923.0588.06
เขาสมิงวิทยาคมฯ883,550.00248,226.00635,324.0028.09
เนินทรายวิทยาคม32,950.0019,954.4012,995.6060.56
แหลมงอบวิทยาคม4,154,800.002,115,892.302,038,907.7050.92

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
ที่อยู่ ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000