คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน35,520,271.5615,997,484.1219,522,787.4445.03
งบลงทุน63,605,300.0038,187,643.6225,417,656.3860.03
งบบุคลากร18,938,000.0015,911,560.653,026,439.3584.01
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ0.000.000.000.00
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ0.000.000.000.00
บริหารการเงินและสินทรัพย์42,626,550.0032,688,370.779,938,179.2376.68
บริหารงานบุคคล6,440,610.0066,242.006,374,368.001.02
นโยบายและแผน2,297,500.00447,171.001,850,329.0019.46
ส่งเสริมการจัดการศึกษา695,000.0075,050.00619,950.0010.79
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา0.000.000.000.00
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา2,372,420.00205,320.002,167,100.008.65
หน่วยตรวจสอบภายใน5,800.002,720.003,080.0046.89

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ขลุงรัชดาภิเษก48,155.0011,655.0036,500.0024.20
คลองพูลวิทยา166,165.00153,065.0013,100.0092.11
คิชฌกูฎวิทยา39,515.001,650.0037,865.004.17
ตกพรมวิทยาคาร14,585.000.0014,585.000.00
ทุ่งขนานวิทยา3,188,015.002,284,120.00903,895.0071.64
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล79,148.0066,820.0012,328.0084.42
นายายอามพิทยาคม15,431,090.003,313,290.0012,117,800.0021.47
บางกะจะ1,010,044.55980,990.0029,054.5597.12
บ่อวิทยาคาร226,215.00199,710.0026,505.0088.28
มะขามสรรเสริญ31,150.0010,350.0020,800.0033.22
มัธยมท่าแคลง217,378.00196,000.0021,378.0090.16
มัธยมวัดเขาสุกิม16,210.002,610.0013,600.0016.10
ศรียานุสรณ์138,820.0044,376.0094,444.0031.96
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์15,890.002,790.0013,100.0017.55
สอยดาววิทยา4,436,085.002,517,164.821,918,920.1856.74
สะพานเลือกวิทยาคม142,483.00120,395.0022,088.0084.49
หนองตาคงพิทยาคาร54,420.0029,280.0025,140.0053.80
เครือหวายวิทยาคม821,550.00655,650.00165,900.0079.80
เบญจมราชูทิศ9,277,420.009,246,450.0030,970.0099.66
เบญจมานุสรณ์199,415.00171,115.0028,300.0085.80
แก่งหางแมววิทยาคาร40,555.0015,255.0025,300.0037.61
แหลมสิงห์วิทยาคม168,070.0020,570.00147,500.0012.23
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม13,351,365.0013,063,540.00287,825.0097.84

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดตราด
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองใหญ่วิทยาคม2,538,835.000.002,538,835.000.00
คีรีเวสรัตนูปถัมภ์115,620.00101,520.0014,100.0087.80
ตราดสรรเสริญวิทยาคม6,791,875.00530,076.486,261,798.527.80
ตราษตระการคุณ57,850.0034,350.0023,500.0059.37
บ่อไร่วิทยาคม641,485.0014,985.00626,500.002.33
ประณีตวิทยาคม60,865.0012,630.0048,235.0020.75
วัดคลองสน530,990.00475,550.2055,439.8089.55
สตรีประเสริฐศิลป์588,620.00352,270.00236,350.0059.84
สะตอวิทยาคมฯ18,340.000.0018,340.000.00
หนองบอนวิทยาคม408,865.00406,865.002,000.0099.51
อ่าวใหญ่วิทยาคม114,725.01107,115.007,610.0193.36
เกาะกูดวิทยาคม214,193.00143,175.0071,018.0066.84
เขาน้อยวิทยาคม617,900.003,600.00614,300.000.58
เขาสมิงวิทยาคมฯ208,245.00199,933.008,312.0096.00
เนินทรายวิทยาคม1,134,400.00682,059.12452,340.8860.12
แหลมงอบวิทยาคม469,140.00440,840.0028,300.0093.96

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
ที่อยู่ ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000