คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน33,112,763.0015,762,579.2617,350,183.7447.60
งบลงทุน64,115,200.0054,786,583.219,328,616.7985.45
งบบุคลากร23,890,200.0016,557,705.297,332,494.7169.30
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ0.000.000.000.00
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ0.000.000.000.00
บริหารการเงินและสินทรัพย์48,498,763.0032,452,125.3516,046,637.6566.91
บริหารงานบุคคล255,260.00192,861.0062,399.0075.55
นโยบายและแผน33,600.003,386.0030,214.0010.07
ส่งเสริมการจัดการศึกษา590,450.0085,434.00505,016.0014.46
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา0.000.000.000.00
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา3,382,070.00122,582.003,259,488.003.62
หน่วยตรวจสอบภายใน3,800.003,128.00672.0082.31

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ขลุงรัชดาภิเษก1,436,100.001,305,225.21130,874.7990.88
คลองพูลวิทยา214,450.00200,000.0014,450.0093.26
คิชฌกูฎวิทยา18,189,600.0018,023,245.00166,355.0099.08
ตกพรมวิทยาคาร409,200.00358,000.0051,200.0087.48
ทุ่งขนานวิทยา1,150,600.00579,700.00570,900.0050.38
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล1,590,500.00931,850.00658,650.0058.58
นายายอามพิทยาคม5,708,900.00841,032.004,867,868.0014.73
บางกะจะ864,550.00634,100.00230,450.0073.34
บ่อวิทยาคาร476,900.00461,800.0015,100.0096.83
มะขามสรรเสริญ556,400.00434,100.00122,300.0078.01
มัธยมท่าแคลง255,100.00200,000.0055,100.0078.40
มัธยมวัดเขาสุกิม1,710,600.001,690,500.0020,100.0098.82
ศรียานุสรณ์567,800.0043,775.00524,025.007.71
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์479,700.00438,600.0041,100.0091.43
สอยดาววิทยา1,603,300.001,460,600.00142,700.0091.10
สะพานเลือกวิทยาคม315,100.00304,000.0011,100.0096.47
หนองตาคงพิทยาคาร1,570,100.001,437,300.00132,800.0091.54
เครือหวายวิทยาคม1,637,570.001,237,570.00400,000.0075.57
เบญจมราชูทิศ4,521,950.003,221,280.001,300,670.0071.23
เบญจมานุสรณ์1,061,250.00953,900.00107,350.0089.88
แก่งหางแมววิทยาคาร2,549,800.002,484,625.2065,174.8097.44
แหลมสิงห์วิทยาคม1,890,350.00971,731.00918,619.0051.40
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม4,894,800.004,243,660.00651,140.0086.69

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดตราด
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองใหญ่วิทยาคม1,229,400.001,140,400.0089,000.0092.76
คีรีเวสรัตนูปถัมภ์441,400.00425,200.0016,200.0096.33
ตราดสรรเสริญวิทยาคม344,200.00202,300.00141,900.0058.77
ตราษตระการคุณ1,682,500.008,692.001,673,808.000.51
บ่อไร่วิทยาคม966,300.00799,300.00167,000.0082.71
ประณีตวิทยาคม1,264,400.001,249,300.0015,100.0098.80
วัดคลองสน676,200.00670,400.005,800.0099.14
สตรีประเสริฐศิลป์2,416,400.002,155,966.00260,434.0089.22
สะตอวิทยาคมฯ1,006,800.00991,700.0015,100.0098.50
หนองบอนวิทยาคม572,200.00401,100.00171,100.0070.09
อ่าวใหญ่วิทยาคม1,017,200.00976,100.0041,100.0095.95
เกาะกูดวิทยาคม900,400.00859,300.0041,100.0095.43
เขาน้อยวิทยาคม910,200.00845,100.0065,100.0092.84
เขาสมิงวิทยาคมฯ513,200.00450,900.0062,300.0087.86
เนินทรายวิทยาคม330,100.00315,000.0015,100.0095.42
แหลมงอบวิทยาคม428,700.00300,000.00128,700.0069.97

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
ที่อยู่ ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
ติดต่อสอบถาม 0-3931-4402
ติดต่อผู้พัฒนา